Spelar det någon roll vad du är för person när det kommer till stress och psykisk ohälsa på grund av bullersamma miljöer och öppna kontorslandskap? Vad är det som påverkar så mycket när det kommer till arbetsmiljö och stressfaktorer?

pexels-photo-large-1I vilken ljudnivå en jobbar i påverkar mycket. Inte bara rent prestationsmässigt men även hur personen i fråga känner psykiskt – vare sig det kan vara en högre stresskänsla eller att man kanske känner sig övervakad. I Dagens Nyheter konstateras det att kontorets utformning påverkar hur du mår. Men vad är det med öppna kontorslandskap som är så problematiskt enligt dess kritiker?

I Svenska Yle belyses problemen med det öppna kontoret och kanske finns ett svar att finna på den ställda frågan. Enligt en ny studie visar det sig nämligen att en stor del av de som jobbar i öppna kontorslandskap har svårt att hitta fokus på jobbet. Det är räknat på att vi i snitt avbryts var elfte minut. Enligt samma studie lider engagemanget av det öppna kontoret – de som i stället kan jobba mer ostört är de som enligt forskning är mest engagerade i sitt arbete. Fördelen med ett öppet kontorslandskap är dock att det är billigare för arbetsgivaren för det krävs mindre yta för att få plats med alla medarbetare. Däremot kostnaden för sjukskrivningar är högre, men det behöver ju inte alltid en arbetsgivare stå för. Kanske finns det dock lite av en mellanväg här, som att montera upp ljuddämpande skärmväggar eller skapa ett aktivitetsbaserat kontor?

Arbetsmiljöverkets egna hemsida kan man få mer information kring just inomhusmiljö och störande ljud som påverkar och orsakar stress. Ljuden kan vara allt från högljudda kollegor till telefonsamtal, trafiken utomhus, kopiatorer och skrivare, steg och dörrar som slår.

Olika personer störs olika mycket i högljudda miljöer

Sedan beror det hela på vad man är för storts person. Vissa är känsligare för störande ljud än andra. I tidningen Café kan man själv, genom ett antal punkter, avgöra om man tillhör den grupp av personer som kan klassas som högkänsliga. Detta kallas med en engelsk term för Highly Sensitive Person (HSP) och man beräknar att ungefär 15 till 20 procent befolkningen kan kallas för detta. Men vad är då tecken på att man just är högkänslig? Några av kännetecknen för detta är bland annat att du:

  • Överväldigas när du har mycket att göra. Vilket gör att du förlorar fokus och blir märkbart stressad eller orolig. Glömskhet är ett annat symptom på stressen.
  • Blir obekväm och ofokuserad av höga ljud eller bullersamma miljöer – på till exempel en arbetsplats men även på andra platser. Kan vara ute på nattklubb eller tunnelbanan.
  • Blir lätt distraherad – av allt från ljud och rörelser i öppna kontorslandskap. Det gör dig även det ofta ofokuserad.
  • Berörs av konst olika former – vare sig det kan vara musik, skådespel, målningar eller litteratur. Högkänsliga tar lättare till sig konst lättare.
  • Behöver återhämta dig ofta. Kanske efter en lång dag eller en väldigt social vecka med många möten och event. Det kan lätt bli för mycket intryck att processa för högkänslig som då behöver ensamtid och tystnad runt sig.

ArbetsförmedlingenNär arbetsmarknaden förändras får det konsekvenser för mångas ekonomi. Mer osäkra anställningar har gjort att många får problem med ekonomin. Det finns dock lösningar att ta till.

Den svåraste situationen för många är när de befinner sig mellan jobb. Det gäller inte minst de som avslutar en tidsbegränsad anställning och sedan får ett ny anställning, men med en period av arbetslöshet mellan. Om man kvalificerar sig för A-kassa går det för det mesta att klara sig, men det är inte alla som gör det. Som tur är erbjuder företaget Meddelandelån sms lån, som kan fungera som en räddningsplanka.

Värst för lärare

En av de yrkesgrupper som oftast hamnar i denna situation är lärare, och detta trots att det ofta råder brist på behöriga lärare i många ämnen. Fenomenet finns beskrivet i en artikel i Svenska dagbladet.

En annan viktig förklaring är att många av de arbetslösa befinner sig mellan två anställningar. Det syns tydligt under sommarlovet, då arbetslösheten stiger påtagligt.
– Arbetsgivarna anställer lite för ofta på vikariat under terminerna för att slippa betala över sommaren, säger Anders Almgren, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

Över huvud taget är säsongsbetonade anställningar ofta problematiska av denna anledning. Lärare kan ha svårt att få ihop ekonomin under sommaren, medan glassförsäljare och den som arbetar med båtuthyrning kan ha svårt att hitta sysselsättning under de kalla månaderna, eller för den delen under regniga somrar. Den som går direkt från en anställning har det för det mesta ganska bekvämt, men om det kommer en period av arbetslöshet däremellan blir det ofta kärvt. Ibland är ett sms-lån vad som krävs för att klara sig.

En vanlig antagelse är att det är kvinnor med utländsk härkomst som är den mest utsatta gruppen då det kommer till diskriminering på arbetsmarknaden men en studie i ämnet har visat att den främsta diskrimineringen sker av män med invandrarbakgrund.

Studien genomfördes genom att skicka ut omkring 1 800 stycken olika jobbansökningar inom alltifrån receptionsyrken till chefspositioner och sammanlagt 16 olika arbetsområden. I ansökningarna användes till ena hälften svenska namn och andra hälften var fördelad mellan arabiska och nordafrikanska namn samt att alla ”sökande” hade likartade meriter och könsfördelningen var jämn. Av studien kunde utläsas att 65 procent av dem som blev kallade till intervju hade svenska namn vilket även är ett tydligt tecken på etnisk diskriminering. Sålunda blev resultatet av studien ett tydliggörande av att män med annan än svensk härkomst valdes bort oftare än kvinnor med annan härkomst vilket förvånade forskarna vars tes var att resultatet skulle bli tvärt om. Att ha kunskap på området är ytterst viktigt och nyligen uppdagades det att Diskrimineringsombudsmannen systematiskt undviker att utreda anmälningar om etnisk diskriminering med motiveringar som bevissvårigheter och svaga samband med diskrimineringsgrund.

 

Hur kan man lära sig mer om diskriminering och arbetsrätt?

För någon som inte är insatt i arbetsrätt kan vad som är diskrimineringsunderlag eller vilka regler som ska gälla tyckas vara rena grekiskan och därför kan det vara bra att utbilda sig i ämnet. För företag kan det vara bra att vidareutbilda sina anställda och ett bra tips är www.edgehr.se som håller kurser i ämnet och hjälper företagens arbetsrättsspecialister eller personalchefer att hålla sig uppdaterade på området. För den enskilde anställde är ett annat bra tips att själv ta reda på mer om vilka regler som ligger till grund för vad som kan klassas som diskriminering eller etnisk diskriminering och även se över vad företagets policys i ämnet är.

Alla företag har möjlighet att anlita bemanningsföretag för att hjälpa till med olika rekryteringar, men vad gör man egentligen när det är chefen som ska ersättas?

Alla företag har en gemensam faktor och det är att det finns en högsta chef som har sista ordet i allt som gäller företaget. Chefen är med andra ord en av huvudpelarna, tillsammans med ledningsgruppen, för att bära upp ett företag och detta betyder alltså att det är en position av stor vikt. Så hur ska då företaget lösa en situation där chefen av någon anledning inte kommer att vara kvar på sin post? Det bästa är att göra en anlita ett bemanningsföretag som är specialiserat på att utföra executive search för att hitta permanenta eller temporära ersättare som kan hoppa in och fylla ut tomrummet efter chefen. Personenen som tar över positionen måste vara kompetent inom området som företaget har sin bransch i och framförallt inneha kompetens inom rollen som chef för att kunna anta positionen. Just när det kommer till att fylla högre positioner inom ett företag är det ytterst viktigt att bemanningsfirman eller rekryteringsfirman man använder sig av är specialiserad på området.

Vem är rätt för rekryteringen?

Den enklaste vägen till att hitta den person som kommer vara bäst lämpad för chefstjänsten är genom att anlita en firma utanför företaget som är specialiserade på rekrytering av ledningspositioner. På marknaden finns x-antal bemanningsföretag som erbjuder just denna typ av rekryteringstjänst, men se till att rekryteringsfirman är kompetent inom just placeringar av chefsposter. För om ett företag är i behov av att få en chefsposition tillsatt är det viktigt att välja sin rekryteringshjälp noga. En tumregel är att rekryteringsfirman tydligt måste uppvisa sin kompetens som rekryterare. En vanlig fråga är hur ett företag på enklast vis kan se om rekryteringsfirman de väljer är den rätta för dem? Till exempel om företaget söker en person för en receptionstjänst är förmodligen en rekryteringsfirma som fokuserar på att tillsätta IT-tjänster inte det rätta valet av rekryterare att vända sig till. Likväl när det handlar om att just tillsätta höga befattningar är det viktigt att rekryteringsfirman har fokus på detta område. En enkel avvägning av firmans kompetens kan genomföras genom att ögna igenom de tjänster som annonseras ut på bemanningsföretagets hemsida. Är de utannonserade tjänsterna tjänster inom allt mellan himmel och jord betyder detta att ett specialiserat område inte är prioritet utan snarare arbetar bemanningsfirman med allmän rekrytering. När det kommer till vilken person som är rätt för chefstjänsten kan specialiserade rekryteringsfirmor ofta erbjuda flertalet passande kandidater. Det bästa med att låta någon annan sköta företagets rekryteringsprocess är att man som företag dels sparar in på sina resurser samt kan förlita sig på att det är en erfaren rekryterare som utför alla intervjuer. Något som kan vara skönt att veta är att det alltid är företaget som har sista ordet i rekryteringsprocessen. Det som rekryteraren gör är att göra en avvägning av vilka kandidater som de skulle kunna tänka sig att presentera för företaget de rekryterar åt. När alla kandidater är utvalda får företagets egen personal möjlighet att utföra intervjuer och sedan välja vem som är bäst lämpad för tjänsten.