En vanlig antagelse är att det är kvinnor med utländsk härkomst som är den mest utsatta gruppen då det kommer till diskriminering på arbetsmarknaden men en studie i ämnet har visat att den främsta diskrimineringen sker av män med invandrarbakgrund.

Studien genomfördes genom att skicka ut omkring 1 800 stycken olika jobbansökningar inom alltifrån receptionsyrken till chefspositioner och sammanlagt 16 olika arbetsområden. I ansökningarna användes till ena hälften svenska namn och andra hälften var fördelad mellan arabiska och nordafrikanska namn samt att alla ”sökande” hade likartade meriter och könsfördelningen var jämn. Av studien kunde utläsas att 65 procent av dem som blev kallade till intervju hade svenska namn vilket även är ett tydligt tecken på etnisk diskriminering. Sålunda blev resultatet av studien ett tydliggörande av att män med annan än svensk härkomst valdes bort oftare än kvinnor med annan härkomst vilket förvånade forskarna vars tes var att resultatet skulle bli tvärt om. Att ha kunskap på området är ytterst viktigt och nyligen uppdagades det att Diskrimineringsombudsmannen systematiskt undviker att utreda anmälningar om etnisk diskriminering med motiveringar som bevissvårigheter och svaga samband med diskrimineringsgrund.

 

Hur kan man lära sig mer om diskriminering och arbetsrätt?

För någon som inte är insatt i arbetsrätt kan vad som är diskrimineringsunderlag eller vilka regler som ska gälla tyckas vara rena grekiskan och därför kan det vara bra att utbilda sig i ämnet. För företag kan det vara bra att vidareutbilda sina anställda och ett bra tips är www.edgehr.se som håller kurser i ämnet och hjälper företagens arbetsrättsspecialister eller personalchefer att hålla sig uppdaterade på området. För den enskilde anställde är ett annat bra tips att själv ta reda på mer om vilka regler som ligger till grund för vad som kan klassas som diskriminering eller etnisk diskriminering och även se över vad företagets policys i ämnet är.